ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej – psychoterapii rodzica dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii indywidualnej – psychoterapii rodzica dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne została wybrana oferta złożona przez:

 

Marcin Szczuka

Os. Gaj 28/11, Trzebinia 32 – 540

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
20 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Marcin Szczuka

os. Gaj 28/11, 32 – 540 Trzebinia

 

Cena brutto: 80,00 pkt

Doświadczenie: 17,34 pkt

Łącznie: 97,34 pkt

I w kolejności
2 Pomocna Dłoń K. Kuźnicka – Przerywacz, M. Kruszecka Spółka Jawna

ul. Sudolska 16, 31 – 423 Kraków

Cena brutto: 64,00 pkt

Doświadczenie: 20,00 pkt

Łącznie: 84,00 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Marcin Szczuka, os. Gaj 28/11, Trzebinia 32 – 540 przyznano największą ilość punktów (97,34). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.