ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020. Numer projektu: RPMP.09.01.01-12-0045/18-00

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. indywidualnej diagnozy potrzeb, w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi została wybrana oferta złożona przez:

Instytut Badań i Analiz Społecznych „Diagnosis” Arkadiusz Dudek

32-500 Chrzanów, Luszowice ul. Górna 29a

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena usługi brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Instytut Badań i Analiz Społecznych „Diagnosis” Arkadiusz Dudek

32-500 Chrzanów, Luszowice ul. Górna 29a

Cena brutto: 100,00 pkt.

Łącznie: 100,00 pkt.

I w kolejności
2 Marcin Szczuka

32 – 540 Gaj, Trzebinia, os. Gaj 28 m11

 

Cena brutto: 96,00 pkt.

Łącznie: 96,00 pkt.

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Instytut Badań i Analiz Społecznych „Diagnosis” Arkadiusz Dudek, 32-500 Chrzanów, Luszowice ul. Górna 29a,  przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert