ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu, w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Pełnienie funkcji Specjalisty ds. monitoringu, w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi została wybrana oferta złożona przez:

Geodiagnosis Anna Jagódka Dudek

Luszowice ul. Górna 29a

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena usługi brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Geodiagnosis Anna Jagódka Dudek

Luszowice ul. Górna 29a

Cena brutto: 100,00 pkt.

Łącznie: 100,00 pkt.

I w kolejności
2 Pracownia Badań Społecznych SONDA Sp. z o. o.

Oś. Tysiąclecia 85, 31 – 610 Kraków

 

Cena brutto: 99,20 pkt.

Łącznie: 99,20 pkt.

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu. Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Geodiagnosis Anna Jagódka Dudek, Luszowice ul. Górna 29a,  przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert