Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, do realizacji zamówieniazostała wybrana oferta złożona przez:

ORBIS SA/ ODDZIAŁ NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, 

ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 85 pkt), kategoria obiektu (znaczenie: 
10 pkt) oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp.Firma (nazwa) wykonawcyOcena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1ORBIS SA/ ODDZIAŁ NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków Cena brutto: 85,00 pktKategoria obiektu: 10,00 pktZapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pktŁącznie: 95,00 pktI w kolejności
2Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”, 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12Cena brutto: 62,10 pktKategoria obiektu: 10,00 pktZapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pktŁącznie: 72,10 pktII w kolejności

Uzasadnienie:

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez ORBIS SA/ ODDZIAŁ NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków przyznano największą ilość punktów (95,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.