ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, do realizacji Zadania nr 2 – Pobyt dwudniowy w okresie 19.09.2020 r. – 20.09.2020 r., została wybrana oferta złożona przez:

 

Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”

35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 8 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 85 pkt), kategoria obiektu (znaczenie:
10 pkt) oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”, 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12 Cena brutto: 85,00 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 90,00 pkt

I w kolejności
2 ORBIS SA/ ODDZIAŁ NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11, 30-150 Kraków Cena brutto: 70,03 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 80,03 pkt

II w kolejności
3 „RADOCZA PARK” Sp. z o. o., ul. Wapienna 2, 30 – 544 Kraków Cena brutto: 51,10 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 66,10 pkt

III w kolejności
4 Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o. o. – LIDER, Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” – PARTNER 1, Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – PARTNER 2,ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków Cena brutto: 53,43 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 58,43 pkt

IV w kolejności
5 *** Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort

Wierchomla Mała 42, 33 – 350 Piwniczna Zdrój

Cena brutto: 53,01 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 58,01 pkt

V w kolejności
6 Sun&More Sp. z o. o., 71-037 Szczecin, ul. Ogrodowa 25 Cena brutto: 48,62 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 53,62 pkt

VI w kolejności

 

 

7 J.W. Construction Holding S.A., ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki Cena brutto: 48,62 pkt

Kategoria obiektu: 0,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 53,62 pkt

VII w kolejności
8 GEOVITA S.A., ul. Ogrodowa 31,

05-140 Jadwisin gm. Serock

Cena brutto: 34,72 pkt

Kategoria obiektu: 10,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 44,72 pkt

VIII w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Biuro Usługowo – Turystyczne „Atlantic”, 35-073 Rzeszów, Plac Wolności 12 przyznano największą ilość punktów (90,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.