ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Organizacja i przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego  oraz indywidualnych treningów kompetencji rodzicielskich w ramach projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” do realizacji Zadania 1 – Poradnictwo psychologiczne dla osób dorosłych została wybrana oferta złożona przez:

 

Karolina Witkowska

Osielec 12, 34 – 234 Osielec

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 11 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz dyspozycyjność psychologa (znaczenie: 20 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Karolina Witkowska

Osielec 12, 34 – 234 Osielec

Cena brutto: 80,00 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Fundacja Psychocenter, ul. Rumińskiego 3, 62 – 800 Kalisz Cena brutto: 74,58 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 94,58 pkt

II w kolejności
3 Innovaspal Przedsiębiorstwo Społeczne Osrodek Profesjonalizacji Kadr Sp. z o. o., ul. Krakowska 137, 02-180 Warszawa Cena brutto: 69,61 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 89,61 pkt

III w kolejności
4 Rajos Consulting Rafał Stelmasik, ul. Budowlanych 3, 37 – 550 Radymno Cena brutto: 64,71 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 84,71 pkt

IV w kolejności
5 PRO-EDU Sp. J. D. Karmazyn, R Krokocki, ul. Mszczonowska 33/35, 96 – 100 Skierniewice Cena brutto: 64,71 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 84,71 pkt

IV w kolejności
6 Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary Cena brutto: 62,87 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 82,87 pkt

VI w kolejności
7 Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o. o., os. Słoneczne 14, 27 – 400 Ostrowiec Świętokrzyski Cena brutto: 61,97 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 81,97 pkt

VII w kolejności
8 Ośrodek Nauczania Języków Obcych „Języki Świata” Katarzyna Anna Rokicka, 15-002 Białystok, ul. Sienkiewicza 49 Cena brutto: 55,79 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 75,79 pkt

VIII w kolejności
9 Centrum Zmiany MUZA Sara Giorgi, ul. Bajki 40/27, 83 – 010 Rotmanka Cena brutto: 51,76 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 71,76 pkt

IX w kolejności
10 Joanna Dejko Studium Doskonalenia Zdolności Poznawczych, Stoczek 9, 21 – 077 Spiczyn Cena brutto: 46,32 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 20,00 pkt

Łącznie: 66,32 pkt

X w kolejności
11 Grupa CSW Delta Sp. z o.o., ul. Kopernika 17, 28-300 Jędrzejów Cena brutto: 56,83 pkt

Dyspozycyjność psychologa: 0,00 pkt

Łącznie: 56,83 pkt

XI w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, dyspozycyjność psychologa) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Karolina Witkowska, Osielec 12, 34 – 234 Osielec przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.