ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie grupowych warsztatów i treningów dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi do realizacji Zadania 2 – warsztaty stacjonarne, została wybrana oferta złożona przez:

 

OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik,

C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno

 

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 9 ofert. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt.) oraz doświadczenie (znaczenie:
10 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik,

C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno

Cena brutto: 90,00 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 INFINITY – Usługi Szkoleniowe Monika Majdziak, ul. Powstańców Śl. 23, 44-341 Gołkowice Cena brutto: 80,87 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 90,87 pkt

II w kolejności
3 Konsorcjum firm: Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o. o. – LIDER, Galicyjska Fundacja „Wsparcie, Integracja, Rozwój” – PARTNER 1, Ośrodek Szkolenia Kursowego i Ustawicznego – PARTNER 2,ul. Bronowicka 73, 30-091 Kraków Cena brutto: 80,87 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 90,87 pkt

II w kolejności
4 GRUPA CSW DELTA SP.z o.o., 28-300 Jędrzejów, ul. Kopernika 17 Cena brutto: 74,76 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 84,76 pkt

IV w kolejności
5 Karolina Witkowska, 34- 234 Osielec 12 Cena brutto: 69,75 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 79,65 pkt

V w kolejności
6 EWA CISŁO EC – coaching – szkolenia – terapia, ul. Rodzinna 6, 32-091 Pielgrzymowice Cena brutto: 66,43 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 76,43 pkt

VI w kolejności
7 Szkoła Męskiego Stylu Agnieszka Świst – Kamińska, ul. Jacka Kaczmarskiego2/3, 81 – 230 Gdynia Cena brutto: 52,45 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 62,45 pkt

VII w kolejności

 

 

8 APHR Sp. z o.o., 03-042 Warszawa Cena brutto: 30,26 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 40,26 pkt

VIII w kolejności
9 FACH Sp. z o.o., ul. 34-400 Nowy Targ Cena brutto: 21,80 pkt

Doświadczenie: 10,00 pkt

Łącznie: 31,80 pkt

IX w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, doświadczenie) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez OPTIMAL SELECT Jolanta Stec-Stelmasik, C.K. Norwida 1, 37-550 Radymno przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.