ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Wynajem sal na potrzeby realizacji form wsparcia dla uczestników projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Wynajem sal na potrzeby realizacji form wsparcia dla uczestników projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” do realizacji zamówienia została wybrana oferta złożona przez:

Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi

34-222 Zawoja 129

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 2 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 80 pkt.) oraz odległość od siedziby Zamawiającego (znaczenie: 20 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi, 34-222 Zawoja 129 Cena brutto: 80,00 pkt

Odległość: 20,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności
2 Firma Handlowo Usługowa EL-JAN, Biuro Usług Turystycznych OLIMP TRAVEL Janusz Tatara, ul. Na Błonie 138/70, 30 – 147 Kraków Cena brutto: 32,52 pkt

Odległość: 1,54 pkt

Łącznie: 34,06 pkt

II w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, odległość od siedziby Zamawiającego) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Spółka dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej i Leśnej Osób Uprawnionych w Zawoi, 34-222 Zawoja 129 przyznano największą ilość punktów (100,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.