ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz zajęć wspomagających rozwój dla małoletnich uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi do realizacji Zadania 2 – Zajęcia wspomagające rozwój

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dziecięcego oraz zajęć wspomagających rozwój dla małoletnich uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi do realizacji Zadania 2 – Zajęcia wspomagające rozwój, została wybrana oferta złożona przez:

 

Karolina Witkowska

34 – 234 Osielec 12

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła 1 oferta. Zamawiający dokonał oceny złożonej oferty. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 100 pkt.). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonej oferty.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 Karolina Witkowska

34 – 234 Osielec 12

Cena brutto: 100,00 pkt

Łącznie: 100,00 pkt

I w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonej oferty ustalono, że nie przekracza ona oszacowanej uprzednio wartości rynkowej oraz, że spełnia wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlega odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny oferty w oparciu o kryteria oceny (cena brutto) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez Karolina Witkowska, 34 – 234 Osielec 12 przyznano 100,00 punktów.