ZAPYTANIE OFERTOWE Na realizację zamówienia pn.: Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi.

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na realizację zamówienia pn.: Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580

34-222 Zawoja

tel.: 33 877 50 49

 

Opis przedmiotu zamówienia

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

85312320-8 – Usługi doradztwa

80500000-9  Usługi szkoleniowe

Przedmiotem zamówienia jest Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”, zgodnie z diagnozami oraz indywidualną ścieżką udziału w projekcie.

Zamówienie podzielone jest na 4 części:

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny zakres

 

Część 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe
1 Indywidualne doradztwo zawodowe 160 16 a.      Pomoc w określeniu ścieżki rozwoju zawodowego, wyboru kursów zawodowych, celów zawodowych i sposobu ich osiągnięcia;

b.      Określenie zasobów i posiadanych umiejętności, wskazywanie najlepszych rozwiązań zawodowych dla uczestnika w zależności od zaistniałych okoliczności;

c.      Opracowanie z uczestnikami dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny);

d.      Konsultacje w zakresie metod i technik poszukiwania pracy;

e.      Sporządzenie rekomendacji odnośnie aktualizacji indywidualnej ścieżki udziału w projekcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny zakres

 

Część 2 – Indywidualne pośrednictwo pracy
2 Indywidualne pośrednictwo pracy 240 16 a.      wywiad z uczestnikiem projektu, zebranie informacji w celu poszukiwania odpowiedniego zawodu zgodnego z kwalifikacjami;

b.      weryfikacja kryteriów poszukiwania ofert pracy;

c.      pozyskiwanie ofert pracy;

d.      bieżące udostępnianie ofert pracy do samodzielnego zapoznania się przez Uczestnika projektu;

e.      inicjowanie spotkań uczestnika projektu z lokalnymi pracodawcami;

f.       monitorowanie aktywności w poszukiwaniu pracy;

g.      przygotowywanie uczestników projektu do rozmów kwalifikacyjnych;

Utworzony i aktualizowany będzie rejestr przedstawionych UP ofert pracy z informacją o ich akceptacji/odrzuceniu. UP otrzymają min.5 informacji o aktualnym naborze rekrutacyjnym zgodnym z kwalifikacjami i odbędą min. 2 rozmowy kwalifikacyjne.

Realizacja zadań w ramach pośrednictwa pracy odbywać się będzie z uwzględnieniem zasady równości kobiet i mężczyzn, niedyskryminacji osób niepełnosprawnych, w tym unikanie podziału zawodów na zawody dedykowane stereotypowo kobietom lub mężczyznom.

W ramach pośrednictwa pracy, którego dotyczy niniejsza procedura, wymagane jest doprowadzenie do zatrudnienia 22% skierowanych do pośrednictwa pracy Uczestników Projektu, tj. posiadających status na rynku pracy jako bezrobotny lub bierny zawodowy.  Zatrudnienie UP dopuszczalne jest w oparciu o:

a.      umowę o pracę na nieprzerwany okres co najmniej trzech miesięcy, przynajmniej na ½ etatu.

b.      umowę cywilnoprawną, pod warunkiem spełnienia dwóch przesłanek: umowa cywilnoprawna jest zawarta na minimum trzy miesiące, a w przypadku kilku umów cywilnoprawnych łączny okres ich trwania wynosi nieprzerwanie minimum trzy miesiące oraz wartość umowy lub łączna wartość umów jest równa lub wyższa od trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, natomiast stawka za godzinę pracy nie może być niższa od minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

 

c.      podjęcie działalności gospodarczej przez Uczestnika, udokumentowane poprzez dostarczenie dokumentu potwierdzającego fakt założenia działalności gospodarczej (np. dowód opłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zaświadczenie wydane przez upoważniony organ – np. ZUS, Urząd Skarbowy, urząd miasta lub gminy, wpis KRS);

 

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny zakres

 

Część 3 – Grupowe warsztaty rynku pracy
3 Warsztat „Moja idealna praca” 8 15 Uświadomienie, jakie szanse i jakie zagrożenia wynikają z podjęcia pracy, podnoszenie motywacji do działań praktycznych, uświadomienie korzyści płynących z zatrudnienia, rozbudzenie świadomości, na czym polegałaby nasza wymarzona praca, kształtowanie umiejętności nazywania zawodów, ćwiczenie umiejętności mówienia o poszczególnych zawodach (wyliczanie umiejętności i narzędzi potrzebnych do wykonania danego rodzaju pracy, określanie czynności, z których składa się wykonywane zajęcie).

 

4 Warsztat – Rynek pracy – ogólna wiedza w kontekście wejścia na rynek 8 15 Definiowanie pojęcia „praca”, określenie motywów, dla których ludzie pracują, przekazanie wiedzy na temat możliwych obszarów pracy dla uczestników warsztatu, analiza różnych zawodów i czynności zawodowych.

 

5 Warsztat „Metody aktywnego poszukiwania pracy” 8 15 Dzielenie się doświadczeniami w poszukiwaniu pracy, umiejętność stworzenia własnego ogłoszenia o pracę, zapoznanie uczestników z metodami aktywnego poszukiwania pracy, określenie barier, jakie można napotkać w poszukiwaniu pracy.

 

6 Warsztat „Sztuka prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej” 8 15 Uświadomienie uczestnikom, czym jest mowa niewerbalna i jaką rolę odgrywa w kontaktach z innymi, przekazanie wiedzy na temat odpowiedniego wyglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej, pokazanie, w jaki sposób przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak rozmawiać z pracodawcą.

 

 

 

 

 

Lp. Temat zajęć Liczba godzin Liczba uczestników Minimalny zakres

 

Część 4 – Indywidualne treningi społeczne
7 Indywidualny trening motywacyjno -aktywizacyjny 45 15 Uzyskanie wsparcia w zakresie rozwiązywania trudności stanowiących barierę w aktywizacji społecznej  w tym wsparcie w rozwiązywaniu trudności formalnych i nieformalnych. W ramach wsparcia realizowane będą następujące bloki tematyczne: Klucze niezbędne do wzbudzenia motywacji i realizacji celów, Twoja: Przyszłość. Przeszłość. Teraźniejszość., W jaki sposób wpływać na samego siebie tak, aby w trudnych i wymagających sytuacjach łatwością wzbudzać u siebie poczucie pewności siebie i wewnętrznej motywacji, Planowanie przyszłości. Ustalanie celów.

 

8 Indywidualne warsztaty identyfikacji i rozwijania potencjału 30 15 Wykorzystywanie i rozwijanie sił charakteru, mocnych stron i zasobów jest jednym z ważniejszych zagadnień praktycznych, teoretycznych i empirycznych w podejściu psychologii pozytywnej do człowieka. Psychologia pozytywna dostarcza empirycznych dowodów o wpływie świadomego wykorzystywania swoich zasobów i mocnych stron na większą efektywność działania, zaangażowania w pracę, zwiększone poczucie pewności, szczęścia oraz odczuwanie wyższego poziomu energii.

 

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub więcej zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany liczby uczestników zajęć.

 

Dodatkowe informacje – dotyczy wszystkich Zadań

 1. Rozliczenia z wykonawcą będą prowadzone na podstawie faktycznie zrealizowanej liczby godzin na rzecz uczestników projektu. Zamawiający zastrzega sobie, iż liczba godzin może ulec zmniejszeniu. W takim przypadku wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, bez naliczania jakichkolwiek kar.
 2. Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera ryczałtowy zwrot kosztów przejazdu do miejsca wykonywania przez niego usług oraz wykorzystywanych materiałów.
 3. Zamówienie musi być realizowane zgodnie z Regulaminem Konkursu 9.1.1. RPO WM, wnioskiem o dofinansowanie projektu, indywidualną ścieżka wsparcia każdego z uczestników oraz innymi wytycznymi dotyczącymi realizacji projektów dofinansowanych ze środków EFS, w szczególności Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

W szczególności wymaga się, aby osoba wykonująca zadanie spełniała następujące warunki:

 • obciążenie wynikające z wykonywania usług w ramach niniejszego zapytania nie wyklucza możliwości prawidłowej i efektywnej realizacji wszystkich zadań powierzonych danej osobie;
 • łączne zaangażowanie zawodowe tej osoby w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych
  z innych źródeł, w tym środków własnych wykonawcy i innych podmiotów, nie przekracza 276 godzin miesięcznie;
 • w związku z zatrudnieniem w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” nie zachodzi konflikt interesów i podwójne finansowanie;
 • nie była zatrudniona jednocześnie w instytucji uczestniczącej w realizacji RPO WM na podstawie stosunku pracy, chyba że nie zachodzi konflikt interesów lub podwójne finansowanie.

Wymagany termin realizacji zamówienia:

Lp. Nr części Termin realizacji do:
1. Część 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe 30 czerwca 2021
2. Część 2 – Indywidualne pośrednictwo pracy 30 czerwca 2021
3. Część 3 – Grupowe warsztaty rynku pracy 30 czerwca 2020
4. Część 4 – Indywidualne treningi społeczne 20 grudnia 2020

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

Miejsce realizacji: Wsparcie będzie realizowane w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Gminy Zawoja. Sala, w której odbywać się będzie wsparcie zostanie Zapewniona przez Zamawiającego.

W ramach Grupowych warsztatów rynku pracy każdorazowo Wykonawca ma obowiązek zapewnić przerwę kawową ciągłą dla maksymalnie 15 osób, która obejmować będzie kawę, herbatę, gorącą wodę, cukier, słodzik, mleko do kawy, cytrynę, wodę niegazowaną i gazowaną podawaną w butelkach, wybór ciastek deserowych oraz wybór przekąsek słonych.

Zajęcia w ramach Zadań powinny odbywać się w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 18.00, po uprzednim uzgodnieniu harmonogramu spotkań z Zamawiającym. Harmonogram Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż do 10 dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji usługi.

Jedna godzina indywidualnego doradztwa zawodowego, indywidualnego pośrednictwa pracy oraz indywidualnych treningów społecznych = 60 minut. Jedna godzina grupowych warsztatów rynku pracy = 45 minut.

Niezależnym od stron umowy warunkiem przekazania środków z tytułu prawidłowego wykonania umowy jest dostępność środków na rachunku bankowym Zamawiającego, uzależniona od transferów z Instytucji Pośredniczącej. Wykonawca wyraża zgodę na przesunięcie terminu zapłaty wynagrodzenia w przypadku opóźnień w przekazywaniu transz dofinansowania przez Instytucję Pośredniczącą.

 

Korzystanie z usług podwykonawców możliwe jest jedynie za pisemną zgodą Zamawiającego.

 

 

Wykonawca jest zobowiązany do:

 1. niezwłocznego informowania Zamawiającego (na piśmie lub drogą email) o przypadkach nieobecności oraz rezygnacji z uczestnictwa we wsparciu,
 2. niezwłocznego informowania o problemach zgłaszanych przez uczestników,
 3. stałej współpracy z pracownikami Klubu Integracji Społecznej i Koordynatorem Projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”.

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału  w postępowaniu dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 2. posiadania wiedzy i doświadczenia – oświadczenie wg załącznika nr 2, zgodnie z wymaganiami określonymi poniżej i zaprezentowanymi w Załączniku nr 3;
 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej – oświadczenie wg załącznika nr 2;
 5. dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oświadczenie wg załącznika nr 2

O realizację zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający wskazane poniżej wykształcenie
i doświadczenie lub dysponujący osobami, które posiadają wskazane poniżej wykształcenie
i doświadczenie, tj.:

 

Lp. Nr części Wymagane wykształcenie i doświadczenie:
1. Część 1 – Indywidualne doradztwo zawodowe –       wykształcenie wyższe,

–       min. 2–letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu indywidualnego doradztwa zawodowego lub co najmniej 150 h udzielonego indywidualnego doradztwa zawodowego.

2. Część 2 – Indywidualne pośrednictwo pracy –       wykształcenie wyższe,

–       min. 2–letnie doświadczenie zawodowe w świadczeniu indywidualnego pośrednictwa pracy lub co najmniej 150 h udzielonego indywidualnego pośrednictwa pracy.

3. Część 3 – Grupowe warsztaty rynku pracy –       wykształcenie wyższe,

–       przeprowadzenie min. 10 szkoleń, warsztatów lub treningów grupowych w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

 

4. Część 4 – Indywidualne treningi społeczne –       wykształcenie wyższe,

–       przeprowadzenie min. 10 szkoleń, warsztatów lub treningów indywidualnych lub grupowych w zakresie tożsamym z przedmiotem zamówienia.

W przypadku Wykonawców nierealizujących zamówienia osobiście lecz dysponujących osobami, które będą prowadziły wsparcie, Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia co najmniej 1 osoby posiadającej ww. wykształcenie i doświadczenie.

Zamawiający dokona oceny spełniania ww. warunków na podstawie złożonego oświadczenia (wg załącznika nr 2) oraz załącznika 3 wg formuły „spełnia / nie spełnia”, odrębnie dla każdego zadania. Wykonawca, który nie wykaże spełniania ww. warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.

 • Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. II, wykonawcy są zobowiązani do przedłożenia:

 1. oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 2. wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzonego według wzoru ustalonego przez Zamawiającego stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
 3. oświadczenia RODO (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego).
 4. Zmiana umowy

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 1. Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia lub wyjaśnienia treści oferty.

 1. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

O wyborze najkorzystniejszej oferty,  decydować będą kryteria:

 1. Cena brutto – max. 100 pkt.

Przez cenę brutto rozumie się cenę (z podatkiem VAT), a w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej koszt całkowity ponoszony przez Zamawiającego z tytułu realizacji usługi zawierający również wszelkie należności z tytułu podatków i składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy – tzw. „brutto-brutto”.

W ramach kryterium „Cena brutto” Zamawiający przyzna punkty według następującego wzoru:

Cmin

Pc = ————– x  100 pkt.

Cn

gdzie:

Pc – punkty uzyskane przez Wykonawcę w kryterium „Cena brutto”;

Cmin – najniższa cena brutto za wykonanie zadania spośród złożonych ofert;

Cn – cena brutto za wykonanie zadania zaproponowana przez Wykonawcę, którego oferta jest badana.

Liczba przyznanych punktów  będzie zaokrąglana do dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów w kryterium cena brutto.

Jeżeli w postępowaniu nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na najniższą cenę, Zamawiający wezwie wykonawców, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Złożenie oferty dodatkowej zawierającej cenę wyższą niż zaoferowana w złożonej ofercie będzie skutkowało wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

Ofertę można złożyć w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580, 34-222 Zawoja, w godzinach pracy Zamawiającego lub przesłać pocztą elektroniczną (jako skany dokumentów) na adres: gopszawoja.efs@gmail.com, w terminie do 05.03.2020 r. do godz. 12.00, co oznacza, że z upływem powyższego terminu oferta powinna fizycznie znaleźć się u Zamawiającego. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania np. przesyłką pocztową, czy kurierską.

 

Złożone oferty zarówno podlegające ocenie jak i odrzucone lub złożone po terminie nie będą zwracane.

 

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

 

Oferta musi być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania lub dokładnie wg tego formularza. Wykonawca jest zobowiązany  do podania wszystkich informacji określonych na formularzu oferty (wypełnienia wszystkich pól formularza). Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Do oferty należy dołączyć dokument (dokumenty) potwierdzający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy o ile nie wynikają one z ogólnie dostępnych źródeł (KRS, CEIDG).

 

 • Dodatkowe warunki
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podawania przyczyny. W takim przypadku nie przysługują Oferentom żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
 • Decyzja Zamawiającego o odrzuceniu oferty jest decyzją ostateczną.
 • Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
 • Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe i inne polegające na niezgodności oferty z zapytaniem, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Oferenta, którego oferta została poprawiona.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian warunków zamówienia na każdym etapie postępowania.
 • W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 1. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku:

 1. jeżeli najkorzystniejsza oferta przekraczać będzie budżet ustalony przez zamawiającego na realizację zadania,
 2. w przypadku rozwiązania umowy o dofinansowanie przez, co skutkowałoby nieprzyznaniem środków dotacyjnych, które miały być przeznaczone na sfinansowanie zamówienia,
 3. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
 4. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego,
 5. została złożona jedna ważna oferta a jej cena przekracza wartość rynkową wynikającą z oszacowania wykonanego przez Zamawiającego.

W przypadku unieważnienia postępowania zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez oferentów w związku z przygotowaniem i złożeniem ofert.

Z tytułu odrzucenia ofert oferentom nie przysługuje żadne roszczenie wobec Zamawiającego.

 1. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580, 34-222 Zawoja

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia Indywidualne doradztwo zawodowe, indywidualne pośrednictwo pracy, grupowe warsztaty rynku pracy oraz indywidualne treningi społeczne dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • Nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558 oraz adresem email: gopszawoja.efs@gmail.com

 1. Wzór formularza ofertowego
 2. Oświadczenie Wykonawcy
 3. Doświadczenie w realizacji indywidualnego doradztwa zawodowego
 4. Oświadczenia RODO