ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY-Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, do realizacji Zadania nr 1 – Pobyt dwudniowy w okresie 28.09.2019 r. – 29.09.2019 r.

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Działając w imieniu Zamawiającego – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawoi – informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, do realizacji Zadania nr 1 – Pobyt dwudniowy w okresie 28.09.2019 r. – 29.09.2019 r., została wybrana oferta złożona przez:

 

*** Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort

Wierchomla Mała 42, 33 – 350 Piwniczna Zdrój

Jednocześnie informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny złożonych ofert. Zgodnie z warunkami zapytania ofertowego kryteriami wyboru oferty najkorzystniejszej były: cena brutto (znaczenie: 90 pkt), kategoria obiektu (znaczenie:
5 pkt) oraz zapewnienie atrakcji integracyjnej (znaczenie: 5 pkt). Zamawiający zgodnie ze wskazaną w zapytaniu ofertowym formułą dokonał oceny punktowej złożonych ofert.

 

Wykaz, ocena i porównanie złożonych ofert

Lp. Firma (nazwa) wykonawcy Ocena punktowa złożonej oferty Kolejność ofert wg przyjętych kryteriów oceny ofert
1 *** Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort

Wierchomla Mała 42, 33 – 350 Piwniczna Zdrój

Cena brutto: 90,00 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 95,00 pkt

I w kolejności
2 PNM Południe Spółka Akcyjna TOUR s. k. Hotel *** Perła Południa,

33 – 343 Rytro 380

Cena brutto: 79,97 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 5,00 pkt

Łącznie: 89,97 pkt

II w kolejności
3 Start Travel Sp. Z o. o.,

ul. Kapelanka 60, 30 – 347 Kraków

Cena brutto: 44,25 pkt

Kategoria obiektu: 5,00 pkt

Zapewnienie atrakcji integracyjnej: 0,00 pkt

Łącznie: 49,25 pkt

III w kolejności

 

 

Uzasadnienie:

 

W wyniku analizy złożonych ofert ustalono, że wszystkie złożone oferty spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w zapytaniu ofertowym i nie podlegają odrzuceniu.

Zamawiający dokonał oceny ofert w oparciu o kryteria oceny (cena brutto, kategoria obiektu, zapewnienie atrakcji integracyjnej) wskazane w zapytaniu ofertowym. W wyniku przeprowadzonych czynności ofercie złożonej przez *** Hotel Wierchomla Ski & Spa Resort, Wierchomla Mała 42, 33 – 350 Piwniczna Zdrój przyznano największą ilość punktów (95,00). W tym stanie rzeczy należy uznać, że oferta ww. Wykonawcy przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.