ZAPYTANIE OFERTOWE Realizacja zamówienia pn.: Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Projekt „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Realizacja zamówienia pn.: Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

ZAMAWIAJĄCY:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

Zawoja 1580

34-222 Zawoja

Tel. 33 877-50-49

 

 1. Tryb postępowania

Zamówienie będzie udzielane zgodnie z zasadą rozeznania rynku określoną w pkt. 6.5.1 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, obowiązujących na dzień ogłoszenia zapytania i nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych. Zapytanie zostaje upublicznione poprzez umieszczenie pod adresem: http://gopszawoja-rpo.pl

 

Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

55000000-0 usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi

85312120-6 Usługi opieki dziennej nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia

 

Zamówienie podzielone jest na 2 części :

 

Zadanie 1:

Pobyt dwudniowy w okresie 28.09 – 29.09.2019 r., dla maksymalnie 31 osób w tym 18 osób dorosłych oraz 13 dzieci w wieku 3 – 16 lat:

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem (np. jajecznica, parówki, kiełbaski, naleśniki, pieczywo, sery, masło, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje – herbata, kawa, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna), z 28.09.2019 na 29.09.2019 dla maksymalnie 31 osób (w tym 13 dzieci).
 2. Dwa obiady (każdy: zupa, drugie danie np. mięso/ryba; surówka, dodatki skrobiowe), deser (np. sernik, jabłecznik itp.) kompot lub napój; dla maksymalnie 18 osób dorosłych.
 3. Dwa obiady (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój; jak powyżej) dla maksymalnie 13 dzieci.
 4. Przerwa kawowa ciągła dla osób dorosłych przez dwa dni pobytu (w tym: ciastka, przekąski słone, kawa, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna, mleko), dla maksymalnie 18 osób dorosłych.
 5. Przerwa ciasteczkowa dla dzieci, ciągła (ciastka, przekąski słone, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna) przez dwa dni, dla maksymalnie 13 dzieci.
 6. Kolacja grillowa w dniu 28 września 2019r. dla maksymalnie 18 osób dorosłych.
 7. Kolacja grillowa w dniu 28 września 2019r. dla maksymalnie 13 dzieci.
 8. Wynajem sali szkoleniowej w dniach 28 – 29 września 2019 r. z wyposażeniem (krzesła, stoły, ekran, flipchart z kartami papieru, pisaki do flipcharta, rzutnik do komputera przenośnego) dla 17 osób.
 9. Korzystanie z basenu w dniach 28 –29 września 2019 r. dla maksymalnie 31 osób – minimum 1 godzina na osobę dziennie.
 10. Zapewnienie opieki nad dziećmi w dniach 28 – 29 września 2019 r. w czasie pobytu rodzica na szkoleniu dla maksymalnie 13 dzieci każdego dnia.

 

Zadanie 2:

Pobyt dwudniowy w okresie 30.11. – 1.12.2019 r., dla maksymalnie 23 osób w tym 15 osób dorosłych oraz 8 dzieci w wieku 3 – 16 lat;

 1. Nocleg wraz ze śniadaniem (np. jajecznica, parówki, kiełbaski, naleśniki, pieczywo, sery, masło, wędliny, warzywa, płatki śniadaniowe, mleko, jogurty, napoje – herbata, kawa, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna), z 30.11.2019 na 01.12.2019 dla maksymalnie 23 osób (w tym 8 dzieci).
 2. Dwa obiady (każdy: zupa, drugie danie np. mięso/ryba; surówka, dodatki skrobiowe), deser (np. sernik, jabłecznik itp.) kompot lub napój; dla maksymalnie 15 osób dorosłych.
 3. Dwa obiady (zupa, drugie danie, deser, kompot lub napój; jak powyżej) dla maksymalnie 8 dzieci.
 4. Przerwa kawowa ciągła dla osób dorosłych przez dwa dni pobytu (w tym: ciastka, przekąski słone, kawa, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna, mleko), dla maksymalnie 15 osób dorosłych.
 5. Przerwa ciasteczkowa dla dzieci, ciągła (ciastka, przekąski słone, herbata, napoje/soki, woda mineralna, dodatki: cukier, cytryna) przez dwa dni, dla maksymalnie 8 dzieci.
 6. Kolacja szwedzki stół w dniu 30.11.2019r. dla maksymalnie 15 osób dorosłych.
 7. Kolacja szwedzki stół w dniu 01.12.2019r. dla maksymalnie 8 dzieci.
 8. Wynajem sali szkoleniowej w dniach 30.11. – 01.12.2019 r. z wyposażeniem (krzesła, stoły, ekran, flipchart z kartami papieru, pisaki do flipcharta, rzutnik do komputera przenośnego) dla 14 osób.
 9. Korzystanie z basenu w dniach 30.11. – 01.12.2019 r. dla maksymalnie 23 osób – minimum 1 godzina na osobę dziennie.
 10. Zapewnienie opieki nad dziećmi w dniach 30.11. – 01.12.2019 r. w czasie pobytu rodzica na szkoleniu dla maksymalnie 8 dzieci każdego dnia.

 

 

W sytuacjach niezależnych od zamawiającego liczba osób w przedmiotowym zamówieniu może ulec zmianie. Koszty związane z realizacją usługi będą pokryte za faktycznie zrealizowaną usługę.

 

Każda ze wskazanych powyżej części Zamówienia określana będzie dalej mianem „Zadania”.

 

Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych na poszczególne Zadania. Wykonawca może złożyć ofertę dotyczącą jednego lub obydwu zadań. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

 

 

 • Wymagany termin realizacji zamówienia:
Lp. Nr zadania Termin realizacji:
1. Zadanie nr 1 28 – 29 września 2019
2. Zadanie nr 2 30 listopada 2019 – 1 grudnia 2019

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia terminu realizacji zamówienia na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych i niezawinionych przez Wykonawcę (których nie można było przewidzieć).

 

 1. Warunki współpracy: Umowa cywilno-prawna.

 

 1. udzielenie zamówienia, mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
 2. Na terenie ośrodka znajduje się basen kryty z obsługą ratownika udostępniony na potrzeby realizacji usługi,
 3. Zakwaterowanie w pokojach 1 lub 2 lub 3 lub 4 osobowych,
 4. Ośrodek dysponuje salą szkoleniową udostępnioną na potrzeby realizacji usługi,
 5. Zarówno pokoje jak i sala szkoleniowa udostępniona na potrzeby realizacji usługi znajdują się w jednym budynku,
 6. Każdy pokój udostępniony na potrzeby realizacji usługi wyposażony jest w łazienkę.
 7. Ośrodek znajduje się w odległości maksymalnie 150 kilometrów od miejscowości Zawoja, 34 – 222 Zawoja 1580.

 

Weryfikacja na podstawie oświadczenia zawartego w formularzu oferty.

 

 1. Kryteria oceny oferty, informacja o wagach punktowych, opis sposobów przyznawania punktacji.

 

W niniejszym postępowaniu wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryterium:

 1. cena usługi brutto – 90 % – liczba możliwych do uzyskania punktów = 90
 2. kategoria obiektu – 5% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 5
 3. zapewnienie atrakcji integracyjnej – 5% – liczba możliwych do uzyskania punktów = 5

 

Ad a) „Cena usługi brutto”:

 

 

 • C min – najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia spośród wszystkich ocenianych ofert.
 • C of. licz. – zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

 

Ad b)Kategoria obiektu” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Kategoria obiektu co najmniej 3 gwiazdki – 5 pkt.
 • Kategoria obiektu poniżej 3 gwiazdek – 0 pkt.
 • Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania – 5 pkt.

 

Ad c) „Zapewnienie atrakcji integracyjnej” weryfikacja na podstawie informacji zawartych w formularzu oferty, oceniana będzie przy zastosowaniu następującej punktacji:

 • Ośrodek deklaruje zapewnienie atrakcji integracyjnej dla uczestników (np. ognisko, kulig, zabawa taneczna itp.), w cenie noclegu – 5 pkt.
 • Ośrodek nie deklaruje zapewnienia atrakcji integracyjnej w cenie noclegu – 0 pkt.

 

 

Końcowy wyniki zostanie zaokrąglony do 2 miejsc po przecinku. Liczby punktów, o których mowa powyżej, zostaną wpisane do protokołu postępowania, a następnie, po zsumowaniu stanowić będą końcową ocenę oferty. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbą punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

 

Opis sposobu obliczenia ceny oferty:

 1. W druku „formularz oferty” – należy podać cenę:
 • Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę dorosłą,
 • Nocleg wraz ze śniadaniem za osobę – dziecko
 • Obiad za osobę dorosłą,
 • Obiad za osobę – dziecko
 • Przerwa kawowa za osobę dorosłą,
 • Przerwa ciasteczkowa za dziecko
 • Kolacja grillowa za osobę dorosłą/ Kolacja szwedzki stół za osobę dorosłą
 • Kolacja grillowa za osobę – dziecko/ Kolacja szwedzki stół za dziecko
 • Wynajem Sal szkoleniowych za dzień najmu za salę.
 • Basen godzina na osobę.
 • Zapewnienie opieki nad dziećmi (cena za godzinę) w wieku 3 – 16 lat,

 

 1. Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.
 2. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/ gr).
 4. Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto stanowiącą wycenę całości przedmiotu zamówienia, określoną w formularzu ofertowym.

 

 • Warunki zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany ilości osób korzystających z usługi.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia i odstąpienia od umowy w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, które miały być przeznaczone na sfinansowanie projektu.

 

Zmiana umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna jeżeli:

 1. w trakcie obowiązywania umowy nastąpią zmiany stawki podatku od towarów i usług: kwota brutto określona w umowie nie ulegnie zmianie, strony odpowiednio skorygują kwotę netto oraz kwotę podatku od towarów i usług,
 2. zmiany jednostkowej ceny brutto oraz całkowitego wynagrodzenia brutto przewidzianego dla Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających wskazaną zmianę, gdy będzie ona korzystna dla Zamawiającego,
 3. zmiany istotnej treści umowy, w przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy, oraz zmiany wynikające z następstw zmian wytycznych dotyczących RPOWM lub innych wytycznych i zaleceń mających bezpośredni wpływ na realizację przedmiotu umowy, zmiana ta przeprowadzona może być jedynie w zakresie polegającym na dostosowaniu umowy
 4. zmiana leży w interesie Zamawiającego.

 

 • Odrzucenie oferty

Zamawiający odrzuci ofertę, która:

 1. została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 2. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
 3. jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów,
 4. została złożona po terminie,
 5. jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego.

W toku postępowania Zamawiający może wezwać wykonawcę do uzupełnienia   lub wyjaśnienia treści oferty.

 

 

 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

 

 1. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się:
 1. a) za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
 2. b) osobiście,
 3. c) za pośrednictwem posłańca,
 4. e) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – porozumiewanie się w formie poczty elektronicznej na adres: gopszawoja.efs@gmail.com
 1. Zamawiający pod pojęciem porozumiewania się drogą elektroniczną rozumie przesłanie dołączonego do wiadomości zeskanowanego pisma podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub Zamawiającego.
 1. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
 2. Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558 oraz adresem email: gopszawoja.efs@gmail.com

 

Zamawiający oświadcza, że nie planuje zwołania zebrania Wykonawców w celu udzielenia wyjaśnień dotyczących Zapytania ofertowego.

 

 

 1. Termin związania ofertą.
 2. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

 1. Opis sposobu przygotowania oferty.
  1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę.
  2. Ofertę należy przygotować na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
  3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej w języku polskim, sporządzoną na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
  4. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/ne do reprezentowania Wykonawcy. Wszystkie załączniki do oferty muszą być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.
  5. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą.
  6. Wykonawcy mogą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. spółka cywilna, konsorcjum). W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika (może to być jeden z przedsiębiorców tworzących konsorcjum tzw. lider). Musi też wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie i każdy z nich powinien podpisać się pod tym dokumentem. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty występujące wspólnie. Wszelka korespondencja między Zamawiającym a Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie kierowana do ustanowionego pełnomocnika ze skutkiem dla mocodawców.
  7. Zaleca się trwale połączyć wszystkie strony oferty.
  8. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec nie później niż w terminie składania ofert, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być one udostępniane. Informacje te winny być umieszczone odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie
   w osobnej wewnętrznej kopercie opisanej „Tajemnica Przedsiębiorstwa”. Strony należy ponumerować w taki sposób, aby umożliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty – należy zachować ciągłość numeracji stron oferty. Ponadto Wykonawca powinien wykazać, nie później niż w dniu składania ofert, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Wykonawca nie może zastrzec informacji: nazwy (firmy) oraz adresów a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie.

 1. Wszelkie poprawki lub zmiany w treści oferty muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 2. Oświadczenia, o których mowa w Zapytaniu ofertowym dotyczące wykonawcy składane są w oryginale. Dokumenty inne niż oświadczenia, składane są
  w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
 4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Uwaga:

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z  nieprawidłowego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek informacji z podanych w niniejszym punkcie.

 

 • Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić ofertę
  – w tym celu należy na kopercie zawierającej zmiany umieścić adnotację „ZMIANA”
  z opisem: nazwa i adres Wykonawcy oraz nazwa zapytania lub „wycofać ofertę” – w tym przypadku należy pisemnie zawiadomić Zamawiającego o wycofaniu oferty z podaniem: nazwy i adresu Wykonawcy oraz wskazania zapytania, którego dotyczy wycofanie.
 • Ofertę złożoną po terminie Zamawiający niezwłocznie zwraca Wykonawcy.

 

 • Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Oferty należy składać ma formularzu oferty na adres e-mail: gopszawoja.efs@gmail.com lub osobiście w siedzibie GOPS tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi, Zawoja 1580. 34 – 222 Zawoja z dopiskiem Usługa noclegowo – gastronomiczna w ramach projektu „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie” do dnia 23.09.2019 r. do godz. 12:00.

 

 • Powiązania kapitałowe: Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym w szczególności poprzez:
  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 • Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Klauzula informacyjna dla:

 

 • wykonawców będących osobami fizycznymi,
 • wykonawców będących osobami fizycznymi prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą,
 • pełnomocników wykonawców będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w pełnomocnictwie),
 • członków organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólników spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurentów, będących osobami fizycznymi (w zakresie danych osobowych zamieszczonych w informacji z KRK).

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi

34-222 Zawoja 1580

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia  pn. Usługa noclegowo – gastronomiczna na potrzeby realizacji warsztatów grupowych dla uczestników projektu: „Aktywna Zawoja szansą dla Ciebie”  realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawoi. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.  Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady „rozeznanie rynku” określonej w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.

 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 20 rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresie do dwóch lat od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące zakończonego projektu.
 • Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z zasadą „rozeznanie rynku”, określoną w rozdz. 6.5.1 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020. W przypadku nie podania danych osobowych oferta będzie podlegała odrzuceniu.
 • W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
 • Posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1;
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2;
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 

 • Nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą istotnych postanowień umowy oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 1. Dodatkowe informacje

Dodatkowych informacji udziela Maciej Karmiński pod numerem telefonu 606 458 558  oraz adresem email: gopszawoja.efs@gmail.com

 1. Wzór formularza ofertowego

Oświadczenia RODO